งานแพทย์แผนไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการฝึกอบรม
ทำเนียบบุคลากร
คำคม วันละนิด

กลุ่มงานคบส.
ข่าวประกาศจากคบส.
เอกสารแบบฟอร์ม

ข้อมูลรหัสยาแผนไทย
รายการรหัสยาแผนไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน
รายการรหัสยาแผนไทย (2)

คู่มือปฏิบัติงาน
CPG นวดไทย
CPG ฟื้นฟูแม่หลังคลอด

งานบริการ
ผลการประเมินหน่วยบริการ
ผลประเมินความพึงพอใจ (1)
ผลประเมินความพึงพอใจ (2)

งานวิชาการ
 
 
 

พรบ.ภูมิปัญญาฯ
ข้อมูลหมอพื้นบ้านกำแพงเพชร
แบบฟอร์มทำเนียบบุคลากร
แบบสำรวจภูมิปัญญา
โครงการสำรวจสมุนไพร
หนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน

เอกสารดาวน์โหลด
เกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพงานการแพทย์แผนไทย
คู่มือ ICD10 แพทย์แผนไทย
คู่มือประเมินมาตรฐานโรงพยาบาล รพ.สส.พท
คู่มือมาตรฐานการนวดไทย
คู่มือสำหรับผู้บริหารงานด้านการแพทย์แผนไทย
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในรพ.
คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานในรพ.สต.
องค์ความรู้การแพทย์แผนไทย สำหรับประชาชน
คู่มือการดูแลสุขภาพ ด้วยการแพทย์แผนไทย
การขอเป็นแพทย์แผนไทย
การเบิกค่ารักษาพยาบาลฯ
หลักสูตรนวดไทย 150 ชม.

Link
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
สำนักการแพทย์ทางเลือก
แพทย์แผนไทยประยุกต์
สสส.
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
สสจ.กำแพงเพชร
เว็บบอร์ดงานแพทย์แผนไทย

Site Map

 Google

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์งานแพทย์แผนไทย สสจ.กำแพงเพชร

CPG ระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้าง

อยู่ระหว่างปรับปรุงขอรับ!!

DOWNLOAD แนวทางเวชปฏิบัติทุกระบบ
Love Calendars from 123mycodes.com

Free Hit Counter
Free Hit Counter