ชีวิตสดใส ตั้งใจศึกษา รักความก้าวหน้า ห่างยาเสพติด

 

 
 
link_1
link_1
link_1
link_1
link_1

กลับหน้าหลัก

 

 

 


ติดต่อเราmailto:poom45@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2550

     ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

      1.การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
      2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เยาวชนในชุมชน
      3.การพัฒนาทักษะชีวิตและเครือข่ายการป้องกันและช่วยเหลือ

 
<'

 

ตัวชี้วัด  ร้อยละของวัยรุ่นเป็นสมาชิกชมรม  TO BE NUMBER ONE และ
มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมากกว่าร้อยละ
55
 
ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัดหลัก                  
  จำนวนวัยรุ่นอายุ10-24 ปี ในตำบล จำนวนชมรมที่มี หมายเหตุ
 ชื่ออำเภอ ทั้งหมด  รวมเป็น              สมาชิก ร้อยละ กิจกรรมต่อเนื่อง
  3 เดือนทั้งตำบล
   
1.เมือง 52,577 45,704 86.93 29  
2.ไทรงาม 10,508 6,887 65.54 2  
3.คลองลาน 14,332 11,662 81.37 4  
4.ขาณุวรลักษบุรี 23,886 16,036 67.14 1  
5. คลองขลุง 14,308 10,282 71.86 1  
6. พรานกระต่าย 14,158 11,144 78.71 1  
7. ลานกระบือ 10,101 6,352 62.88 1  
8. ทรายทองวัฒนา 5,469 4,033 73.74 1  
9. ปางศิลาทอง 8,208 5,130 62.50 1  
10. กิ่ง.อ.บึงสามัคคี 6,138 4,963 80,86 2  
11. กิ่ง.อ.โกสัมพีนคร 6,580 5,433 82.57 1  

รวม

166,265 127,626 76,76 44  

ที่มา รายงานประจำเดือน  Healthy Thailand  เดือนสิงหาคม - กันยายน 2549

 

กลับหน้าหลัก