ข้อมูลประชากรแยกราย Cup ประจำเดือน

ปี 2553
ปี 2554
เดือนมิถุนายน เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคม
เดือนสิงหาคม เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน เดือนกันยายน
เดือนตุลาคม เดือนตุลาคม
เดือนพฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายน
เดือนธันวาคม เดือนธันวาคม