ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ/โครงสร้างองค์กร
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานสนับสนุนการผลิต
งานสุขภาพภาคประชาชน 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สำนักการพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สำนักตรวจและประเมินผล

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เชิงรุก ปี 2552

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาrภาคประชาชน ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล


 


งานสุขภาพภาคประชาชน

นโยบายขับเคลื่อนและบริหารแผนสุขภาพชุมชน

จะสร้างแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์...อย่างไร??ภายใน 2 วัน

คู่มือการสร้างสุขภาพชุมชนด้วย SRM 7 ขั้นตอน

ประชุมประเมินผลแผนสุขภาพชุมชน 23/07/53

มาตราการวิชาการของกรมวิชาการส่วนกลาง 8 ประเด็น

ตาราง 11 ช่องศูนย์วิชาการเขต 18. 13/07/10
               สรุป 9 เรื่อง   ////     งานผู้สูงอายุใหม

อบรมประธานอสม 08/07/10
           บรรยาย SRM2 /// บรรยาย SRM3 ///  บรรยาย SRM4

แผนอบรมอสม.2553
           เพลงมาร์ชอสมและเพลงสุขภาพ /// เนื้อเพลงอสม.

แนวทางขยายงานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์.+รร.นวัตกรรมฯ 060710
           Power Point (1) /// Power Point (2) /// แผน 3 รนสช.
           แผน 22 รนสช /// ข้อมูลรนสช.

คู่มือขยายงานแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ สู่ รพ.สต. New Version 01/07/10

รร.อสม.นวัตกรรมสุขภาพชุมชนสี่แยกสวนป่าบางขัน

งานวิจัย SLM บางนำผึ้ง สมุทรปราการ

สไลด์/ VDO อ.สุทธิพงษ์ วสุโสภาพล 21 มิถุนายน 2553
         แนวทางพัฒนางาน ส่งเสริมป้องกันโรค PP
         แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน
         คำกล่าวรายงาน
         VCD เกาหลี : เสียงกู่จากครูใหญ

การประชุม รพ.สต.และ PCA วันที่ 14 มิถุนายน 2553

SRM กับ รพ.สต นพ.อมร นนทสุต+ VDO 180510

เป้าหมายแผนปฏิบัติการขยายงาน SRMกำแพงเพชรปี 2553

รายงานประเมินผลโครงการพัฒนา รพ.สต.ปี 2553

เส้นทางสู่ความสำเร็จการส่งเสริมป้องกันโรคของ รพ.สต.

ปลุกพลังชุมชนด้วยแผนที่สุขภาพ

คู่มือหลักสูตรการอบรมฟื้นฟูความรู้ อสม. ปี 2553.

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร

การจัดการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ร่วมกรมอนามัย/ควบคุมโรค

ประสบการณ์พื้นที่ต้นแบบแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ SRM

มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข

โรงเรียน อสม.

โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน.

วิทยาศาสตร์การศึกษา : วิชาครู สำหรับโรงเรียน อสม./ นวัตกรรมสุขภาพชุมชน

A H1N1 2009
           แนวทางภาคประชาชน
           นโยบายหนังสือสั่งการ

           รายงาน H1N1 ไข้หวัดใหญ่ 2009 ภาคประชาชน

           แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เพื่อควบคุมไข้หวัดใหญ่ 2009 ระดับชุมชน

           การเฝ้าระวังไขัหวัดใหญ่2009 ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา

โครงการส่งเสริม อาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก
           โครงการแนวทางส่งเสริม อสม. เชิงรุก
           นโยบาย/หนังสือสั่งการ/ประกาศ/ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข
           แบบฟอร์มรายงานและใบสำคัญรับเงิน

กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาต

ภาพอาสาสมัครสาธารณสุขรับรางวัลระดับจังหวัด

วิดีโอตำบลจัดการสุขภาพ
         Part 1 / Part 2 / Part 3 / Part 4 / Part 5 / Part 6 / Part 7
         (File ทั้งหมดรวมกัน ประมาณ 600 MB ต้องดาวน์โหลดทั้งหมดถึงจะรับชมได้)

ถอดบทเรียนตำบลจัดการสุขภาพ ปี 2552 /// ภาคผนวก

หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

เส้นทางความสำเร็จหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

สาระสำคัญการประชุมเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน 2553

ผลผลิตงานสุขภาพภาคประชาชนปี 2553

 


โปรแกรม WinRAR


 

Webmaster กลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ โทร 0 55705187 ต่อ 119/228 E-mail : Sripo_4@hotmail.com