ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ/โครงสร้างองค์กร
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานสนับสนุนการผลิต
งานสุขภาพภาคประชาชน 

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สำนักการพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สำนักตรวจและประเมินผล

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เชิงรุก ปี 2552

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาrภาคประชาชน ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล


 


งานสนับสนุนการผลิต

ปฏิทินสอบคัดเลือกหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต
(แพทย์แนวใหม่)
2553
Download
การรับเป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ Download
โควตาบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ
กระทรวงสาธารณสุข ปี 2553
Download
แบบสัญญารับทุนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต Download
 
 


โปรแกรม WinRAR


 

Webmaster กลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ โทร 0 55705187 ต่อ 119/228 E-mail : Sripo_4@hotmail.com