ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ/โครงสร้างองค์กร
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานสนับสนุนการผลิต
งานสุขภาพภาคประชาชน 

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สำนักการพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สำนักตรวจและประเมินผล

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เชิงรุก ปี 2552

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาrภาคประชาชน ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล

ี่

 


งานพัฒนาบุคลากร

HRD ->โปรแกรมพัฒนาบุคลากร Download
          รหัส HRD /////
รหัสเพิ่มใหม่150710่
KM---> การจัดการความรู้ Download
การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล HR-Scorecard Download
สมรรถนะข้าราชการพลเรือน ( Competency ) Download

งานการศึกษา / ฝึกอบรม
           ระเบียบและสัญญาลาศึกษาต่อแบบ ศน.2 Download
           หลักเกณฑ์การศึกษา อบรม Download
           ใบแสดงความจำนงศึกษาต่อ Download
           อบรมหลักสูตรทางการบริหาร Download

 
 


โปรแกรม WinRAR


 

Webmaster กลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ โทร 0 55705187 ต่อ 119/228 E-mail : Sripo_4@hotmail.com