ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ/โครงสร้างองค์กร
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานสนับสนุนการผลิต
งานสุขภาพภาคประชาชน 

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สำนักการพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สำนักตรวจและประเมินผล

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เชิงรุก ปี 2552

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาrภาคประชาชน ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล 


งานพัฒนาคุณภาพบริการ

นโยบายการพัฒนาบริการปฐมภูมิ&รพ.สต.

รองปลัดกระทรวงฯนพ.เสรี /นพ.ศิริวัฒน์ //ผู้ตรวจราชการนพ.นิทัศน์ / ผู้ตรวจราชการนพ.โสภณ / คปสข 18
ารประชุมแผนยุทธศาสตร์บริการปฐมภูมิ 9-10 กันยายน 2553 ณ รร,พิมาน นครสวรรค์

ระบบสุขภาพชุมชน / ทิศทางบริการปฐมภูมิ / การสาธารณสุขมูลฐาน / ระบบสุขภาพ / แผนยุทธศาสตร์ / SRM 1 / SRM 2
ประชุมพัฒนาศักยภาพ รพ.สต. 21 กันยายน 2553 ณ รร.ชากังราวริเวอร์วิว
การบริหารจัดการเครือข่าย / รพ.สต.กำแพงเพชร / แนวทางประเมิน รพ.สต./ การประเมิน 3 S ในรพ.สต / 3A-1C.
ผลงานประกวดนวัตกรรมบริการปฐมภูมิ 30 - 1 กันยายน 2553 สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ 130753 แนวทางตัวชี้วัด PCA
a aPCA.1พญ.สมพิศ จำปาเงิน a PCA.2aนื้อหา Poster หมวด 6
a PCA.อ.ศุภชัย PCA.คลองลาน
a aเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
a aคู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
a aประเมินตนเอง PCU aCUP IC ระบบสนับสนุนยา
a a แบบรายงานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
คู่มือมาตรฐาน ศูนย์สุขภาพชุมชนHCA Download
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน Download
แฟ้มครอบครัว Download
วิถีชุมชน Download

คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
แนวทางตัวชี้วัด PCA Download
a aเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
a aคู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
a a แบบรายงานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
คู่มือมาตรฐาน ศูนย์สุขภาพชุมชน Download
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์สุขภาพชุมชน Download
แฟ้มครอบครัว Download
วิถีชุมชน Download
แนวทางตัวชี้วัด PCA Download
a aคู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
a aเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada
a a แบบรายงานเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ PCA a Downloada

QA คุณภาพบริการพยาบาล Download
QA คุณภาพบริการพยาบาลชุมชน Download

คุณภาพโรงพยาบาล
HA + HNQA
Download
มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ Download
คู่มือมาตรฐานบริการสาธารณสุข Download
คู่มือมาตรฐานบริการสาธารณสุข (ฉบับย่อ) Download
มาตรฐานบริการสาธารณสุขฉบับประชาชน Download

คุณภาพมาตรฐานห้องชันสูตรสาธารณสุข Download
แบบประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการสุขภาพ Download
 
 


โปรแกรม WinRAR


 

Webmaster กลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ โทร 0 55705187 ต่อ 119/228 E-mail : Sripo_4@hotmail.com