ข่าวประชาสัมพันธ์

ภารกิจ/โครงสร้างองค์กร
งานพัฒนาคุณภาพบริการ
งานพัฒนาบุคลากร
งานสนับสนุนการผลิต
งานสุขภาพภาคประชาชน 

สถาบันพระบรมราชชนก

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  พิษณุโลก
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

สำนักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สำนักการพยาบาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สำนักตรวจและประเมินผล

กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน

ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน

โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) เชิงรุก ปี 2552

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาrภาคประชาชน ตะวันออกเฉียงเหนือ

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง

ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคใต้

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นพื้นที่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยมหิดล 


โครงสร้างงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร


งานพัฒนาคุณภาพบริการ
- งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
- งานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
- งานพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการชันสูตรโรงพยาบาล
- งานพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (ศูนย์สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย)
- งานสร้างเสริมความพึงพอใจในงาน  ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
ของบุคลากรสุขภาพ 

งานพัฒนาบุคลากร
- งานอบรมระยะสั้น
- งานอบรมก่อนประจำการ
- งานอบรมระหว่างประจำการ
- งานการศึกษาต่อ
- งานวิเทศสัมพันธ์และงานห้องสมุด
- งานสนับสนุนการจัดการความรู้ (KM)
- งานประสานการคัดเลือกบุคคลดีเด่นวิชาชีพต่างๆ
- งานสนับสนุนกิจการสภาวิชาชีพ และสมาคม/ชมรมต่างๆ
- งานสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข

งานสนับสนุนการผลิต
- งานสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ
- งานสนับสนุนการศึกษาของสถาบันต่างๆ
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  :  หลักสูตร 4 ปึ และ 2 ปี
มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยนเรศวร  :  หลักสูตรแพทยศาสตร์ 

งานพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
- งานพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
- งานสนับสนุนชมรมอาสมัครสาธารณสุข
- งานพัฒนาหมู่บ้าน/ ตำบลจัดการสุขภาพ
- งานสร้างขวัญและกำลังใจอาสาสมัครสาธารณสุข
- งานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภาคประชาชน
- งานสนับสนุนการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ระดับท้องถิ่น/ชุมชน

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 


โปรแกรม WinRAR


 

Webmaster กลุ่มงานสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพบริการ โทร 0 55705187 ต่อ 119/228 E-mail : Sripo_4@hotmail.com