เอกสารประกอบการขออนุญาตเกี่ยวกับยาและสถานพยาบาล
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

เลือกประเภท   แบบฟอร์มต่างๆ
สถานพยาบาล
ยา
วัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
อาหาร
อื่นๆ
หมวดสถานพยาบาล
ส.พ.01 คําขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.02 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ประเภทที่ไม่ รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.03 คำขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.04 แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.05 คําขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.06 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ
ส.พ.10 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.11 คำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.13 คําขอโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.14 หนังสือแสดงความจํานงเป็นผู้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.15 คําขอใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล คําขอใบแทนสมุดทะเบียนสถานพยาบาล
ส.พ.16 คําขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.17 หนังสือแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาล
ส.พ.18 คำขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล-คำขอเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.20 คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.21คําขอรับใบแทนใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.22 คําขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการใบอนุญาตให้ดําเนินการสถานพยาบาล
ส.พ.23 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
ส.พ.24 รายงานประจําปีของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
 
แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ดำเนินการสถานพยาบาล
แบบแจ้งเลิกเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล
แบบประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลโดยตนเอง
หลักฐานประกอบการขออนุญาตสถานพยาบาล
หนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน
คำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล