...เป็นนายตนเอง   เร่งสร้างสิ่งใหม่   ใส่ใจประชาชน   ถ่อมตน อ่อนน้อม.. หน้าแรกหนังสือเวียนเรื่องน่ารู้ระเบียบปฏิบัติการขอรับบริการ