sportday'54
ดาวน์โหลดฟอนต์สารบรรณ
[แบบเปลี่ยนเลขไทยอัตโนมัติ]
การพิมพ์หนังสือราชการ

เรื่องเด่น

ประเมินบุคคลและผลงาน
ทางวิชาการ

ฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ค่าตอบแทน พ.ต.ส.
  

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้าราชการ

  บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
  ตำแหน่งประเภทบริหาร
  ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
  ตำแหน่งประเภทวิชาการ
  ตำแหน่งประเภททั่วไป
  บัญชีการปรับปรุงสายงาน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

     

แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มงานทรัพยากรบุคคล
 

แฟ้มข่าว

แฟ้มข่าวงานทรัพยากรบุคคล
 

Web link

กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงาน ก..
กรมบัญชีกลาง
ฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.สธ.
ราชกิจจานุเบกษา
หลวงตา.คอม
ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์
กลุ่มงานนิติการ
 
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ
กบข
T NEWS
adobe reader
 
 
  
นับแต่ 9พฤษภาคม2553