หน้าแรก

     ลงทะเบียน/log in เว็บ สสจ.กพ.
ทีมงาน

Hot zone 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สสจ.กำแพงเพชร

สัมพันธ์  อภัยราช  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ฐนัตถ์  พันธุ์มี  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รัชกร อินพรหม  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สุวรรณี  เมฆเรืองแสง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อมรรัตน์  กัลปพฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
บุญธรรม มลเดช  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ธิดารัตน์  แก้วบัวดี 
นักทรัพยากรบุคคล
กวินนาฏ  จันทร์เส็ง  นักทรัพยากรบุคคล
อารีรัตน์  ปิ่นจุไร  นักทรัพยากรบุคคล

 

   fire ขณะนี้ข้าราชการสังกัด สสจ.กำแพงเพชร ( สสจ./รพช./สสอ./รพ.สต.)
      สามารถล็อคอินที่หน้าเว็บ สสจ.กพ. เพื่อพิมพ์ผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล
      ณ วันที่
1
เมษายน 2559 ได้แล้ว   
ลงทะเบียน/log in    [200160]
           (ขั้นตอนการพิมพ์หนังสือแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนรายบุคคล)

เว็บระบบย้ายแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรปี 2560 ของ สป.

    หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รอบ2/2555 เป็นต้นไป)    [190655]
         แจ้งแนวทางในการประเมินตั้งแต่
รอบ2/2555 เป็นต้นไป
 
                    
หนังสือเวียน จ.กพ.ที่ กพ 0027.001/810 ลว. 19 มิถุนายน 2555
                           หนังสือที่อ้างถึง      หนังสือ สสจ.กำแพงเพชร ที่ กพ 0027.001/27 ลว.13 มค.55
                           สิ่งที่ส่งมาด้วย        ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับบุคคลของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนและสาธารณสุขอำเภอ รอบ2/2555

   การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 1 มกราคม 2555    [241055]
 
      ปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดิม ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 และกำหนดอัตราค่าจ้างสำหรับลูกจ้างชั่วคราวรายใหม่ี่จ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป
                
หนังสือเวียน
     หนังสือ สสจ.กำแพงเพชร ที่ กพ 0027.001/949 ลว.16 กค.55
                                       หนังสือ สสจ.กำแพงเพชร ที่ กพ 0027.001/1109 ลว.24 สค.55 (แก้ไขกรณีพยาบาลวิชาชีพสอบไม่ผ่านใบอนุญาตฯ)

                 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ตามหนังสือ สสจ.กำแพงเพชร ที่ กพ 0027.001/949 ลว.16 กค.55)
                          
        
[1]บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างชั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มสนันสนุน พ.ศ.2555 สจ.กพ.
                                    [2]หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
                        
                     กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว(ฉบับใหม่)

                                    [3]หลักเกณฑ์และวิธีการปรับขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
                                     [4]หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
                                              สาธารณสุข พ.ศ. 2554

 

 
แนวทางการบริหารจัดการบุคลากรในระบบสุขภาพ
        หนังสือ สสจ.กพ.ที่ กพ 0027.001/1316 ลว.21 กย.54
        ิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รุปรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
        ิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปผลการสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการบุคลากร
       ิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รุปแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการบุคลากรของหน่วยงานฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารที่ต้องใช้ในการจัดทำทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติราชการ

 
โครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) สสจ.กำแพงเพชร new  
                        หนังสือ สสจ.กำแพงเพชร ที่ กพ 0027.001/ 675 ลว.23 พค.2554 (ไม่รวมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
                      [1]บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ-ขั้นสูงของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) กลุ่มวิชาชีพและกลุ่มทั่วไป พ.ศ. 2554
                      [2]หลักเกณฑ์และวิธีการปรับขั้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552
                      [3]หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
                      
         สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2552 และ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ฯ กลุ่มทั่วไป

                      [4]หลักเกณฑ์และวิธีการปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
                                สาธารณสุข พ.ศ. 2554
                      [5]หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
                        
      กลุ่มวิชาชีพ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2554 และแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มวิชาชีพ

                     
หนังสือ สสจ.กำแพงเพชร ที่ กพ 0027.001/ 675 ลว.23 พค.2554 ทั้งฉบับ(พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย)
 
การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ new  
                        หนังสือจังหวัดกำแพงเพชรที่ กพ 0027.001/1423 ลว.11 เมย.54
                      แบบแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
 
     
 
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                     
 บัญชีรายละเอียด...
 โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         หนังสือ จ.กพ.ที่ กพ 0027.001/ว11 ลว.5 มค.2554  
  หลักเกณฑ์การจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิการใช้สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
        หนังสือ สสจ.กพ.ที่ กพ 0027.001/ว1511 ลว.22 ค.2553
   
 
 การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการ (สป.สธ.) ตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
      หนังสือ สสจ.กพ.ที่ กพ 0027.001/ว1548 ลว.30 ค.2553
                     หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.032/157 ลว. 1 มิย.2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
                     หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.032/128 ลว. 10 มิย.2552 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

                    หนังสือ สป.ที่ สธ 0201.032/18487 ลว. 17 พย.2553 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
                    รายละเอียดตำแหน่งที่ดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งได้ฯ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
  การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ new
     หนังสือจังหวัดกำแพงเพชร ที่ กพ 0027.001/1369 ลว.19 พย.53   ->หนังสือเวียน(เฉพาะหนังสือเวียน)
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2102 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ
                                     ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2553
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงานของลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2553
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เกณฑ์กำหนดตำแหน่งและจำนวนลูกจ้างประจำที่มีได้ในแต่ละส่วนราชการ
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.1)  
                                     ดูตัวอย่างการจัดทำคำบรรยาย ฯ ได้ที่ด้านล่างนี

           สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของลูกจ้างประจำ
                       ->กลุ่มงานบริการพื้นฐาน      ->กลุ่มงานสนับสนุน      ->กลุ่มงานช่าง       ->รวมทุกกลุ่ม (9.03Mb.)

           สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หน้าที่(โดยย่อ) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
                      
->กลุ่มงานบริการพื้นฐาน      ->
กลุ่มงานสนับสนุน      ->กลุ่มงานช่าง       ->รวมทุกกลุ่ม (7.55Mb.)
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของส่วนราชการ 

      ดาวน์โหลดหนังสือเวียนทั้งฉบับ(รวมสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-8)   -->Zip file (22Mb.)
     
ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ    -->doc file  new
 
 
อบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
        สป.มีคำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ผอ.รพสต.
              หนังสือเวียน..
ฎสำนักนายกรัฐมนตรี ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบข้าราชการฝ่ายพลเรือน ฯ 
        ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2553 เป็นต้นไป 
                 หนังสือเวียน.. 
  เชิญชวนสมาชิก กบข. ศึกษาแผนการลงทุนของ กบข. ก่อนถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเลือก...
กบข
กบข
       อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของข้าราชการพลเรือนสามัญที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่
              กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 94 (พ.ศ.2553)
              ภาพตัวอย่างอินทรธนูแบบใหม่
 
  
 
     
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
  หนังสือแจ้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการปฏิบัติราชการของ รพช./สสอ. ที่ กพ 0027.001/1150 ลว.25 มีค.2553
  หนังสือ สสจ.กพ.แจ้งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ที่ กพ 0027.001/058 ลว.19 มค.2553
  ประกาศจังหวัดกำแพงเพชร เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ จ.กำแพงเพชร 
  แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ  pdf file | doc file
  แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  pdf file | doc file
  แผนบริหารผลการปฏิบัติราชการประจำปี2553 จังหวัดกำแพงเพชร
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ สป.สธ. หนังสือ สป.สธ.ว275 ลว.30 พย.52
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ ก.พ. หนังสือสำนักงาน ก.พ.ว20 ลว. 3ก.ย.52
  มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น หนังสือสำนักงาน ก.พ.ว27 ลว.29กย.52
Slide บรรยาย 4 มีนาคม 2553 (สสจ.กำแพงเพชร)
  การประเมินผลการปฏิบัติราชการละเลื่อนเงินเดือน  powerpoint  2007(3612k) | 2003(30899k) | pdf(21005k)
  การรับเงินเดือน(กรณีเงินเดือนยังไม่ถึงขั้นต่ำของระดับ)  slide
  ไฟล์excel (การคำนวณวงเงินเลื่อนขั้น)  ไฟล์excel  
  เอกสารประกอบการประเมินสมรรถนะ   (เพื่อช่วยผู้ประเมินในการประเมินสมรรถนะแบบ bar scale)
     
หนังสือ/คู่มือ/เอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน ก.พ. ((Pdf)  
  รายละเอียด...
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตาม พร.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551  
  หนังสือ สป.สธ.ว274 ลว.30 พย.52
  กฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552
  ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนฯ
  ถาม-ตอบ เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามฎ ก.พ.ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 (1 พ.ย.52) 
     
... สู่สมดุล คุณภาพชีวิต ...

. ความสำคัญในการบริหารชีวิตให้ก้าวหน้า
ไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จของการทำงานเพียงอย่างเดียว
. แต่ยังรวมถึง การจัดการรักษาความเหมาะสม
ในด้านต่างๆ ของชีวิตเรา ให้ดำเนินไปพร้อมกัน
..อย่างสมดุล
... อ่านรายละเอียด ...
        หน้าเว็บงานการเจ้าหน้าที่รูปแบบเดิม...
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทร 055 705199  |  โทรสาร 055 705200  | kpho.person@gmail.com | kpho_person@hotmail.com
    

 
by Sumpun Apairach® sumpun_a@yahoo.com