ข้อมูลอาคาร ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
                 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ อำเภอลานกระบือ        
เลขที่
รายการ
เลขที่แบบ
แหล่งเงินที่ใช้สร้าง
ที่ดิน
ราคา
ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ว/ด/ป
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ
1.
อาคารสำนักงานสาธารณสุข
โครงสร้างไม้
ขนาด 84.24 ตร.ม.
งบประมาณ
ป่าสงวน
4-2-38 ไร่
105,300
2512
เลขที่ กพ. 122
ขอรื้อถอน
2.
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
โครงสร้างไม้ (หลังที่ 1)
ขนาด 32 ตร.ม.
35,200
2512
เลขที่ กพ. 123
ขอรื้อถอน
จำหน่ายออกจากทะเบียน
ที่ กพ.0004/9227
ลว. 1 มิ.ย. 2542
3.
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
โครงสร้างไม้ (หลังที่ 2)
ขนาด 38.86 ตร.ม.
42,746
2531
เลขที่ กพ. 124
4.
บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6
โครงสร้าง คสล. (หลังที่ 1)
3110/27
งบประมาณ
2531
286,000
         
สถานีอนามัยบึงหล่ม  อำเภอคลองลาน
เลขที่
รายการ
เลขที่แบบ
แหล่งเงินที่ใช้สร้าง
ที่ดิน
ราคา
ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ว/ด/ป
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ
1
อาคารสถานีอนามัยชั้นเดียว
โครงสร้าง คสล.
งบประมาณ
2526
ป่าสงวน
71,000
เลขที่ กพ. 1287
ขอรื้ถอน
2.

บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
(หลังที่ 1) ชั้นเดียวใต้ถุนสูง

งบประมาณ
2526
35,000
เลขที่ กพ. 1288
3.
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
(หลังที่ 2) โครงสร้างไม้
งบประมาณ 2526
35,000
เลขที่ กพ. 1289
4.
ถังเก็บน้ำคอนกรีต
ฝ.33
งบประมาณ 2526
35,000
เลขที่ กพ. 1290
5.
อาคารสถานีอนามัย(ทดแทน)
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
โครงสร้าง คสล.
ขนาด 150 ตร.ม.
งบประมาณ 2540
1,805,000
15 มิ.ย. 2540
     
สถานีอนามัยโป่งน้ำร้อน  อำเภอคลองลาน
เลขที่
รายการ
เลขที่แบบ
แหล่งเงินที่ใช้สร้าง
ที่ดิน
ราคา
ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ว/ด/ป
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ
1
อาคารสถานีอนามัยชั้นเดียว
ขนาด 60 ตร.ม.
งบประมาณ
2-0-10 ไร่
ป่าสงวน
198,000
2513
เลขที่ กพ. 56
ขอรื้อถอน
2
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง (หลังที่ 1)
ขนาด 56 ตร.ม.
งบประมาณ
123,200
2513
เลขที่ กพ. 57
3
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง (หลังที่ 2)
ขนาด 56 ตร.ม.
งบประมาณ
123,200
2513
เลขที่ กพ. 58
4
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
โครงสร้าง คสล. (หลังที่ 3)
ขนาด ก.6.60 ม.ย. 6.85 ม.
5335/32
285,590
27 ต.ค. 2535
เลขที่ กพ. 1358
5
ถังเก็บน้ำคอนกรีต
ฝ.33
งบประมาณ
41,500
เลขที่ กพ. 1359
6
อาคารสถานีอนามัย(ทดแทน)
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง
ขนาด 150 ตร.ม.
8170/2536
งบประมาณ
2539
1,800,000
7 ต.ค. 2539
7
เสาธง
2539
6,000
7 ต.ค. 2539
       
สถานีอนามัยหนองน้ำขุ่น  ต.สักงาม  อ.คลองลาน
เลขที่
รายการ
เลขที่แบบ
แหล่งเงินที่ใช้สร้าง
ที่ดิน
ราคา
ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ว/ด/ป
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ
1
อาคารสถานีอนามัย (สผด.)
ชั้นเดียว ทรงจั่ว
ขนาด 60 ตร.ม.
งบประมาณ
ป่าสงวน
150,000
2524
เลขที่ กพ. 93
2
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
ชั้นเดียว หลังคากระเบื้อง
ขนาด 56 ตร.ม.(หลังที่ 1)
งบประมาณ
2524
เลขที่ กพ. 94
3
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
ชั้นเดียว โครงสร้างไม้
ขนาด 56 ตร.ม.(หลังที่ 2)
งบประมาณ
2524
เลขที่ กพ. 95
4
ถังเก็บน้ำคอนกรีต
ฝ.33
5
อาคารสถานีอนามัย
โครงสร้าง คสล.
ขนาด 150 ตร.ม.
8170/2539
งบประมาณ
2539
1,804,000
8 ม.ค. 2540
6
บ้านพักข้าราชการระดับ 3-4
โครงสร้าง คสล.
ขนาด ก.6.00 ม.ย.7.50 ม.
5336/32
งบประมาณ
2540
420,000
20 ก.ค. 2540
7
ถังเก็บน้ำคอนกรีต
ฝ.33
กรมอนามัย
2540
289,500
27 มิ.ย. 2540
8
ป้ายชื่อพร้อมรั้วตาข่าย
5419
งบประมาณ
2540
46,000
       
สถานีอนามัยโชคพัฒนา  อ.คลองลาน
เลขที่
รายการ
เลขที่แบบ
แหล่งเงินที่ใช้สร้าง
ที่ดิน
ราคา
ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ว/ด/ป
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ
1
อาคารสถานีอนามัย
โครงสร้าง คสล.
งบประมาณ
2527
3-0-00 ไร่
75,000
เลขที่ กพ. 1295
2
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
โครงสร้างไม้ (หลังที่ 1)
งบประมาณ
2527
45,000
เลขที่ กพ. 1296
3
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
โครงสร้างไม้ (หลังที่ 2)
งบประมาณ
2527
75,000
เลขที่ กพ. 1301
4
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
โครงสร้างไม้ (หลังที่ 3)
งบประมาณ
2527
75,000
เลขที่ กพ. 1302
5
ถังเก็บน้ำคอนกรีต
ฝ.33
งบประมาณ
2531
35,000
เลขที่ กพ. 1297
6
เตาเผาขยะ
ตข.2
งบประมาณ
2528
32,000
เลขที่ กพ. 1298
7
ที่อ่านหนังสือพิมพ์
บริจาค
2,000
เลขที่ กพ. 1299
8
รั้ว
บริจาค
8,000
เลขที่ กพ. 1300
       
สถานีอนามัยปากคลองลาน  อ.คลองลาน
เลขที่
รายการ
เลขที่แบบ
แหล่งเงินที่ใช้สร้าง
ที่ดิน
ราคา
ก่อสร้างเสร็จเมื่อ ว/ด/ป
ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ
หมายเหตุ
1
อาคารสถานีอนามัย
โครงสร้าง คสล. ชั้นเดียว
งบประมาณ
2528
1-2-09 ไร่
750,000
เลขที่ กพ. 1303
2
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง (หลังที่ 1)
ขนาด ก.6.50 ม.ย. 8.00 ม.
งบประมาณ
2528
45,000
เลขที่ กพ. 1304
3
บ้านพักข้าราชการระดับ 1-2
ชั้นเดียวใต้ถุนสูง (หลังที่ 2)
งบประมาณ
2528
300,000
10 มิ.ย. 2538
เลขที่ กพ. 1305
4
ถังเก็บน้ำคอนกรีต
งบประมาณ
2528
50,000
9 เม.ย. 2538
เลขที่ กพ. 1306
5
รั้วไม้ เสาไม้ (ด้านหลัง,ข้าง)
รั้วคอนกรีตซ่อมแซมด้านหน้า
ยาว 35 เมตร
บริจาค
งบประมาณ
2,000
30,000

ก.ย. 2538
เลขที่ กพ. 1307