เจ้าหน้าที่งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ดำเนินงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ
(2) ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน-สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ยกเว้นการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(3) ดำเนินการสนับสนุนการบริหารงานการพัสดุ ให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
(4) ดำเนินการตรวจสอบภายในด้านงานการพัสดุ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
(5) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารงานการพัสดุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุวัตถุประสงค์
(6) ประเมินผลการปฏิบัติงานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป และพัฒนาคุณภาพของงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(7) ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานด้านงานการพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบฯของทางราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(8) กรณีนายวิเชียร กาศสมบูรณ์ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายฉัตรชัย อินพรหม และนางสุภาวรรณ จันทร์งาม ทำหน้าที่แทนตามลำดับ
(9) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) ดำเนินการออกแบบ ประมาณการราคางานก่อสร้าง และกำหนดราคากลาง
(2) การควบคุม และรายงานผลการควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) การตรวจสอบดูแลระบบประปาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
(4) การออกแบบ ประมาณการติดตั้ง และขยายเขตไฟฟ้า สำหรับการก่อสร้างโรงพยาบาลชุมชนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย
(5) การซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง การตรวจสอบ บำรุงรักษา และระบบสาธารณูปโภคของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดฯ
(6) การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การรับบริจาคที่ดิน การรื้อถอนอาคารสิ่งก่อสร้างและการส่งคืน ที่ราชพัสดุ
(7) การตรวจสอบภายในด้านงานการพัสดุของหน่วยงานในสังกัด
(8) กรณีนายฉัตรชัย อินพรหม ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายวิเชียร กาศสมบูรณ์ ทำหน้าที่แทน
(9) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) สำรวจ ประมาณการ ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง พร้อมจัดทำราคากลาง
(2) การควบคุม และรายงานผลการก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย
(3) การดำเนินการประสานงานการทดสอบดินของสิ่งก่อสร้างทุกรายการ(ถ้ามี)
(4) สำรวจ การจัดทำผัง และการจัดทำรายการประกอบการสิ่งก่อสร้าง
(5) การปฏิบัติช่วยการจัดทำแบบแปลนประกอบการทำสัญญาจ้าง
(6) การดำเนินการการส่งวัสดุ เหล็ก คอนกรีต ของงานก่อสร้างกับหน่วยราชการที่ทดสอบตัวอย่าง
(7) การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งให้กับหน่วยงาน และทางเว็ปไชด์ของหน่วยงาน
(8) การตรวจสอบดูแล การซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่งฯ ของงานพัสดุ ให้มีสภาพใช้งานได้ตามปกติ
(9) กรณีนายพิชิต โค้วสุวรรณ์ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายฉัตรชัย อินพรหม ทำหน้าที่แทน
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) สำรวจความต้องการของหน่วยงานในสังกัด เกี่ยวกับการซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัด
(2) การดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบประมาณ และ งบอื่นๆ ด้วยวิธีสอบราคา และการบริหารสัญญาของการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ในส่วนงบประมาณของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
(3) การจัดจ้างซ่อม บำรุง รักษา สิ่งก่อสร้าง ภายในอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
(4) การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
(5) การจัดซื้อ พรบ . รถยนต์ภาคบังคับ และภาคสมัครใจ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
(6) การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำสำนักงาน
(7) การจ่ายวัสดุตามรายการที่ขอเบิกจากงาน / กลุ่มงาน และฝ่ายต่างๆ
(8) การตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างประกอบฎีกาขอเบิกของหน่วยงานย่อย
(9) การตรวจสอบภายในด้านงานการพัสดุของหน่วยงานในสังกัด
(10) การจัดทำข้อมูลหลักผู้ซื้อผู้ขาย และการจัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS ในส่วนของการจัดซื้อ จัดจ้างที่รับผิดชอบ
(11) กรณีนางสุภาวรรณ จันทร์งาม ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสาวพัชโลม สัญญะวิชัย ทำหน้าที่แทน
(12) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1 ) การดำเนินการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง งบลงทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบประมาณ และ งบอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคา ราคา และการบริหารสัญญาของการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ในส่วนงบประมาณของโรงพยาบาลชุมชน
(2 ) การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ
(3) การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ประกอบการที่ถูกศาลสั่งยึดทรัพย์
(4) การตรวจสอบภายในด้านงานการพัสดุของหน่วยงานในสังกัด
(5) การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร
(6) การเบิกจ่ายทำงานล่วงเวลา ค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ในงานพัสดุ
(7) การจัดทำข้อมูลหลักผู้ซื้อผู้ขาย และการจัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS ในส่วนของการจัดซื้อ จัดจ้างที่รับผิดชอบ
(8) กรณีนางสาวพัชโลม สัญญะวิชัย ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้นางสุภาวรรณ จันทร์งาม ทำหน้าที่แทน
(9) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์งบลงทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบประมาณ และ งบอื่นๆ
(2) การดำเนินการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ยกเว้นการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุการแพทย์
(3) การดำเนินการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
(4) การดำเนินการจัดจ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (ประจำเดือน)
(5) การจัดซื้อ จัดจ้าง และซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ
(6) การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานย่อย
(7) การจัดทำข้อมูลหลักผู้ซื้อผู้ขาย และการจัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS ในส่วนของการจัดซื้อ จัดจ้างที่รับผิดชอบ
(8) การดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(9) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
(10) การจำหน่ายพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และหน่วยงานย่อย(โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล)
(11) การตรวจสอบภายในด้านงานการพัสดุของหน่วยงานในสังกัด
(12) กรณีนายมณฑล วิมล ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นางสาวสุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร ทำหน้าที่แทน
(13) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) การดำเนินการจัดพิมพ์ จัดเก็บเอกสาร และประสานงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบลงทุน หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า งบประมาณ และงบอื่นๆ
(2) การเก็บข้อมูลผลการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
(3) การจัดทำข้อมูลหลักผู้ซื้อผู้ขาย และการจัดทำใบ PO ในระบบ GFMIS ในส่วนของการจัดซื้อ จัดจ้างที่รับผิดชอบ
(4) การดำเนินการขออนุมัติติดตั้ง และยกเลิกการใช้โทรศัพท์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯและหน่วยงานในสังกัด(ยกเว้นโทรศัพท์มือถือ)
(5) การดำเนินการตรวจสอบ การจำหน่าย และการลงจ่ายพัสดุประจำปี
(6) การดำเนินการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
(7) การดำเนินการจดทะเบียน และต่อภาษีประจำปี ของยานพาหนะและขนส่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ และหน่วยงานย่อย(โรงพยาบาลชุมชน,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และสถานีอนามัย)
(8) การจัดพิมพ์แบบฟอร์ม เอกสาร ประกอบการจัดซื้อ จัดจ้าง เช่น บันทึกรายงานขอซื้อขอจ้างใบเสนอราคา,ใบสั่งซื้อ ,ใบสั่งจ้าง,ใบตรวจรับพัสดุ และใบตรวจการจ้าง เป็นต้น
(9) กรณีนางสาวสุธาทิพย์ คำพวงวิจิตร ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายมณฑล วิมล ทำหน้าที่แทน
(10) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
   
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) การควบคุม ดูแล อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ของห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ
(2) การจัดทำ และควบคุมทะเบียนครุภัณฑ์ทุกรายการของห้องประชุมทุกห้อง
(3) การปฏิบัติงานช่วยจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ (กรณีว่างจากห้องประชุม)
(4) การปฏิบัติงานช่วยการตรวจสอบพัสดุประจำปี
(5) การดูแลระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของงานพัสดุ
(6) การลงทะเบียนรับหนังสือ
(7) การลงทะเบียนรับรายงานความต้องการ
(8) กรณีนายสมพงษ์ ภูมิจารย์ ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้นายสมบูรณ์ พรมมี ทำหน้าที่แทน (เฉพาะการควบคุม ดูแลอุปกรณ์โสตฯ ห้องประชุม)
(9) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย