Untitled Document
>> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ::.. งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ..::
     
อ่านหนังสือเวียนทั้งหมด


  การตรวจสอบภายในงานการพัสดุประจำปี 2549 และแนวทางปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การจัดทำแผนงบลงทุน UC ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปีงบประมาณ 2550
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  การมอบหมายความรับผิดชอบโครงการ นโยบายของรัฐบาล

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การจัดการสัมมนาทางวิชาการ "กลยุทธย์ในการบริหารพัสดุ"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  การจำหน่ายรถยนต์ของกลางให้กับส่วนราชการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
          
 

งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจัหวัดกำแพงเพชร

P A S A D U
 

โทร 055-705187 ต่อ 114,128,224 แฟ็ก 055-705200

K A M P H A E N G P H E T