หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
    เกร็ดความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    ละเมิด
    กฎหมายสาย อย.
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
/
ค่าตอบแทน
    มอบอำนาจ
Download
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

 

        
ระเบียบ

ระเบียบ สธ.ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
   
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างและค่าตอบแทนแก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2556 
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖ (ฉบับสมบูรณ์)
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556 
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๔
ระเบียบ สธ.ว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๖

ข้อบังคับแนบท้ายระเบียบ

ข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๔

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุง

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 11-12) พ.ศ.2559 
  
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อสาขาวิชาชีพ และรายชื่อสายงานที่สามารถนับระยะเวลาต่อเนื่องได้ (สธ 0201.042.4/ว22 ลว.17 ม.ค.2560)

กำหนดระยะเวลา/รายชื่อหน่วยบริการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 8-9 แก้ไข) พ.ศ.2558  ยกเลิก โดยฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ 8-9) พ.ศ.2556  ยกเลิก โดยฉบับที่ 11 และ ฉบับที่ 12
    ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายละเอียดการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน  (5 เม.ย.2556)  ยกเลิก
   
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อหน่วยบริการตามหลักเกณฑ์...การจ่ายเงินค่าตอบแทน...(ฉบับที่ 8) ลว 4 ก.ย.2556  (หนังสือ สธ 0201.042.4/ว766) ลว 7 ก.ย.2556)  ยกเลิก
    แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ ำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ได้รับค่าตอบแทนในอัตราใหม่ สธ 0201.042.4/ว588 ลว 5 ก.ค.2556 
ยกเลิก
               แบบฟอร์ม 1 และ 2 (.doc)      แบบฟอร์ม 3  (.xls)  (กรุณาตรวจสอบแบบฟอร์มก่อนด้วย)

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ) พ.ศ.๒๕๕๒  ยกเลิก โดยฉบับที่ 8
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ 
ยกเลิก โดยฉบับที่ 8
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๒
     
หนังสือ สธ 0201.042.1/ว800 ลว.24 ก.ย.2552 เรื่อง
การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินฯ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ 
ยกเลิก โดยฉบับที่ 8
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๔

หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าบริการทางการแพทย์ แก่หน่วยบริการอื่น พ.ศ.๒๕๔๔
หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินบำรุง เพื่อปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น
พ.ศ.๒๕๔๔
หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๔๔

หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบ พ.ศ.๒๕๔๕


 

คำสั่งมอบอำนาจ/อื่นๆ

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1476/2558 ลว. 14 ก.ย.2558 เรื่อง ยกเลิกแนวทางการช่วยเหลือค่าตอบแทนฯ 

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 971/2556 ลว.4 ก.ค.2556   เรื่อง แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขฯ 
ยกเลิกโดยคำสั่ง 1476/2558

คำสั่งที่ 2999/2559 ลว 30 .. 2559  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 
คำสั่งที่ 2692/2553 ลว 22 .. 2553  มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง 
ยกเลิกโดยคำสั่ง 2999/2559
คำสั่งที่ ๒๘๑๕/๒๕๔๔ ลว ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๔ มอบอำนาจอนุมัติจ่ายเงินบำรุง  ยกเลิกโดยคำสั่ง 2692/2553

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน แนบท้ายข้อบังคับกระทรวงฯ