หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
    เกร็ดความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    ละเมิด
    กฎหมายสาย อย.
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
    มอบอำนาจ
  
ไปราชการ ฝึกอบรม ลาศึกษา
Download
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

        
 

กฎหมายสาย อ.ย.พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 (Update ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2560) 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 (Update ถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2530) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 

พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 (Update ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2540) 

พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551)

พระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ.2537

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 (Update ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2559

พระราชบัญญัติประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 (Update ถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2556) 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547

พระราชบัญญํติวิชาชีพกายภาพบำบัด พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551  (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2558)

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2552 (Update ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2556)

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558

พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 กฎกระทรวง

กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแสดงภาพสัญลักษณ์เพื่อประกอบการโฆษณาฯ พ.ศ.2553ประกาศ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดสถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยฯ พ.ศ. 2551คู่มือ

คำอธิบายการบังคับใช้กฎหมาย ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ และ พรบ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ฯ (ที่มา : ศูนย์กฎหมาย กรมควบคุมโรค)

คู่มือ ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง (ที่มา : กรมควบคุมโรค)

คู่มือ ตามพรบ.อาหาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง (ที่มา : อย.)