หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
   
เกร็ดความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    ละเมิด
    กฎหมายสาย อย.
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
    มอบอำนาจ
  
ไปราชการ ฝึกอบรม ลาศึกษา
Download
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

        
    กฎหมายเกี่ยวกับละเมิดพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539ระเบียบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 (update ถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559)ประกาศ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2545

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2552

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก พ.ศ.2554คำสั่ง


คำสั่งมอบอำนาจของปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 525/2555 ลว 13 มี.ค.2555หนังสือเวียน

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว34086 ลว 22 กย 2540 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว22 ลว 31 มีค 2542 การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของทางราชการ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0530.8/ว75 ลว 22 มิย 2544 แนวทางปฏิบัติกรณีเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดตาย

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.3/ว115 ลว 18 พย 2545 ประกาศหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.3/ว332 ลว 3 พย 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือรับไปโดยไม่มีสิทธิ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว48 ลว 16 มีค 2548 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดฯ กรณียานพาหนะเกิดอุบัติเหตุ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว60 ลว 29 มีค 2548 การอุทธรณ์คำสั่งตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิดฯ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0507.2/ว81 ลว 27 ส.ค.2545 หลักเกณฑ์การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.7/ว56 ลว 12 กย 2550 แนวทางการสอบละเมิดตามประเภทสำนวนฯ

หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.2 /ว 66 ลว 25 ก.ย.2550 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว75 ลว 30 ต.ค.2550 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว217 ลว 16 มิย 2551 การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดฯ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว374 ลว 30 ตค 2551 แนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว49 ลว 15 มิย 2552 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องละเมิดที่ไม่ต้องรายงานให้ ก.คลังตรวจสอบ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.6/ว46 ลว 2 กพ 2553 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการส่งสำนวนฯ

หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0410.2/ว141 ลว 6 ธค 2555 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดฯความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา / คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแพ่ง

รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 1 (พ.ศ.2540-2550)

รวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ เล่ม 2 (พ.ศ.2551-2557)

เรื่องเสร็จที่ สรพ.115/2554 เงินขาดบัญชี

เรื่องเสร็จที่ 257/2547 การตั้งคกก.สอบละเมิด

เรื่องเสร็จที่ 392/2549 ตั้งคกก.สอบละเมินกรณีหลายหน่วยงาน

เรื่องเสร็จที่ 398/2552 ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง คกก.สอบละเมิด

เรื่องเสร็จที่ สรพ.12/2555 ปลอมลายมือชื่อและแก้ไขจำนวนเงินในใบถอนเงิน

เรื่องเสร็จที่ สรพ.86/2555 เงินขาดบัญชี

เรื่องเสร็จที่ สรพ.114/2555 เงินขาดบัญชี

เรื่องเสร็จที่ สรพ.135/2555 ทุจริตเบิกค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

เรื่องเสร็จที่ สรพ.141/2555 ทุจริต

เรื่องเสร็จที่ สรพ.24/2556 ชดใช้ค่าเสียหายให้ ห้าง ตามคำพิพากษาศาล ไม่เป็นละเมิด

รวมความเห็น ปี 2559 (เรื่องเสร็จที่ 42/2559 212-213/2559 337/2559 645/2559 990/2559 1059/2559 1525/2559 1546/2559)

เรื่องเสร็จที่ 506/2560 การเรียกให้จนท.คืนเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและไปราชการ

เรื่องเสร็จที่ 730/2560 การตั้ง คกก.กรณีบ้านพักราชการเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้คำพิพากษา

ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.358-360/2549

ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.72/2550

ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.37/2554

ศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ.965/2559คำสั่งคำร้อง (ศาลปกครองสูงสุด)

คำร้องที่ 434/2546 คำสั่งที่ 66/2547

คำร้องที่ 554/2551 คำสั่งที่ 744/2551คู่มือ / อื่นๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิด (อ.อนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการศาลปกครอง)

คู่มือปฏิบัติงาน ด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ที่มา : กรมบัญชีกลาง)