กฎหมายน่ารู้
งานนิติเวชศาสตร์ -นพ.วิฑูร อึ้งประพันธ์
หลักการเก็บพยานวัตถุ - รพ.ศิริราช
หลักการเก็บพยานวัตถุในทางนิติเวชศาสตร์ - นพ.วิสูตร   ฟองศิริไพบูล์
การเก็บรวบรวมพยานวัตถุ (1)
การทุจริตคอร์รัปชั่นในวงราชการ
บทบาทศาลในการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม
ความผิดฐานหมิ่นประมาททางหนังสือพิมพ์
ะบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
วันรพี
ความรู้กฏหมายการละเมิด (จงใจ หรือ ประมาท)   

ความรู้กฏหมายการละเมิด (พยานหลักฐาน) 
ความรู้กฏหมายการละเมิด 

 เกร็ดความรู้
ใยแมงมุมแห่งกฎหมาย
ไขปริศนา เลขบัตรประชาชน

เทพธิดาแห่งความยุติธรรม
นักกฎหมายผู้เดินตามรอยพ่อ

ตรวจสอบประวัติ
ตรวจสอบประวัติฯ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)
ตรวจสอบประวัติฯ อัยการสูงสุด
ตรวจสอบประวัติฯ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
การแสดงข้อคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมฯ
การแสดงข้อคิดเห็น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินฯ
การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ผ่านการทดสอบตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
การรับสมัครบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฯ
การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ผ่านการประเมินประสบการณ์หรือผลงาน
ตรวจสอบประวัติฯ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการ ป.ป.ท.

ประชาสัมพันธ์

หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
   
เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
   
เกร็ดความรู้
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
    มอบอำนาจ
Download
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

 

  เรื่องทั่วไป
แจ้งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสังกัด สปน.
ยกเลิกมติ ครม.เรื่องการทำความตกลงกับต่างประเทศ การทำอนุสัญญาฯ 
คำสั่งคณะกรรมการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 
รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร
การให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการการปกครอง

การแต่งตั้งเจ้าพนักงานออกบัตร

กำหนดตราเครื่องหมายองการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
การดำเนินงานองค์การตรวจสอบแห่งชาติ (ก.ต.ช.)

แต่งตั้งคณะกรรมการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบฯ

ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
ตัวอย่างการขอเพิ่มค่าตอบแทน
ปฎิญญาความร่วมมือการส่งเสริมราชการใสสะอาด  

  ประชุม อบรม
7-8 มิถุนายน 2555  อบรม "พลังชีวิต พลังจิตใต้สำนึก" (สสจ.)
26 สิงหาคม 2553 ประชุมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน  (สสอ.ทุกแห่ง) / (รพ.กพ., รพช.ทุกแห่ง
1-2 เมษายน 2553 อบรมการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบแนวคิดการควบคุมภายใน 
6 พฤศจิกายน 2552 ประชุมการจัดทำแผนงานจริยธรรม/โครงการจิตอาสา ปีงบฯ 2553 
8 กันยายน 2552 การอบรมให้ความรู้ กรณีถูกฟ้องเกี่ยวกับการให้บริการ ห้องประชุมอู่ทอง
    รพ.กำแพงเพชร   (สสอ.ทุกแห่ง)
/ (รพ.กพ., รพช.ทุกแห่ง)

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง  ครั้งที่ 2/2552 
 12-13 พฤษภาคม 2552 อบรมการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย โรงแรมเพชร
 โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง  ครั้งที่ 1/2552
 5 สิงหาคม 2551 ประชุมควบคุมภายในและจัดทำแผนจริยธรรม
10-11 กรกฎาคม  ประกวดผลงานชมรมจริยธรรมฯ
26 มิถุนายน 2551 ประชุมจริยธรรมพนักงานขับรถ (ครั้งที่ 2)
10 เมษายน 2551 ประชุมคณะทำงานประสานงานชันสูตรพลิกศพ
25 เมษายน 2551 ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนด้านรังสีเทคนิค และด้านชันสูตรโรค

 
จริยธรรม
จริยธรรมข้าราชการการเมือง
เชิญชวนร่วมปฏิบัติธรรม

นิทานธรรมะ   วาสนาของ...หมา   เด็กน้อยกับแอปเปิ้ล  ถังน้ำสองใบ  ความสุขซ่อนไว้ที่ไหน