หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
    มอบอำนาจ
Download
   
แนวทางรับส่งงานในหน้าที่
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม

   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

  Download

  แบบฟอร์ม

แบบสรุปรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) 

แบบประเมินตนเองตรวจสอบภายใน (.rar)

ตัวอย่างหนังสือสัญญาค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.แพ่งฯ ที่ กค(กวพ) 0421.3/ว50 ลว 11 ก.พ.2558

แบบรายงานการตรวจราชการระดับอำเภอ การจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
  
แบบ ตก.1   แบบ บร.1-2    แบบ บร.3 

แบบการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 (ควบคุมภายใน) 
   แบบปส.   แบบปย.1   แบบปย.2   แบบปอ.1   แบบปอ.2   แบบปอ.3  แบบ ปอ.1(ส่ง สตง.)   แบบฟอร์มที่ 1   แบบฟอร์มที่ 2   ต.ย.ภาคผนวก

ตัวอย่างรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
แบบฟอร์มรายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับอำเภอ
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการควบคุมภายในระดับอำเภอ
แบบสำรวจข้อมูลงานนิติเวช ปี 2552 (นิติเวช 1 และ 2) (15/12/2552)
แบบสัญญาจ้าง
แบบสำรวจข้อมูลงานนิติเวช ปี 2552 (นิติเวช 1 และ 2) (01/06/2552)
ใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวดชมรมจริยธรรม ปี 2552
แบบสำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวช ปีงบประมาณ 2551

แบบการจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2552 (ควบคุมภายใน)  แบบติดตามปย.3  แบบปย.3   รูปเล่ม
แบบขออนุญาตไปราชการ (.doc)

บบสัญญาไม่ทำเวชปฏิบัติ (.doc)
แบบยกเลิกสัญญา
(.pdf) / (.doc)
แบบลงโทษภาคทัณฑ์
(.pdf)
แบบลงโทษตัดเงินเดือน
(.pdf)
แบบลงโทษลดขั้นเงินเดือน
(.pdf)
แบบหนังสือทัณฑ์บน
(.pdf)
แบบหนังสือว่ากล่าวตักเืตือน
(.pdf)

  เอกสารประกอบการอบรม

เอกสารประกอบการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
      มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายธงรบ  ช่างสาน
   
 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน โดย นางสาวขวัญหล้า  หอมพิกุล
     มาตรการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย ป.ป.ช. โดย นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์
     การเปิดเผยราคารกลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลาง โดย นางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์

เอกสารการประชุมการดำเนินการทางวินัย และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ โรงแรมเพชร ันที่ 11 มีนาคม 255
           ไฟล์นำเสนอ 
(Power Point) 
            สรุปคะแนนการประเมินความรู้
(PDF)
            เฉลยการประเมินความรู้ ก่อน-หลัง การอบรม (PDF)

ไฟล์นำเสนอการประชุม วันที่ 5 กันยายน 2555  การจัดทำรายงานควบคุมภายใน (PPT)

ไฟล์นำเสนอการประชุมันที่ 24 มิถุนายน 2554  
        
 ไฟล์นำเสนอ คณะที่ 4 การบริหารจัดการระบบสุขภาพ (Power Point) 
           ตัวอย่าง กระบวนการวิเคราะห์และการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO (Excel)

ไฟล์นำเสนอการประชุม การจัดทำแผนงานจริยธรรม  / โครงการจิตอาสา  ปีงบประมาณ 2553 

ไฟล์นำเสนอการอบรมวินัยข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ในวันที่ 12-13 พฤษาคม 2552  โรงแรมเพชร

ไฟล์นำเสนอผลงานชมรมจริยธรรม ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ไฟล์จริยธรรม สสอ.คลองลาน 
   โครงการประเมินจริยธรรมด้วยตนเอง 
: โครงการจริยธรรมข้าราชการ  : แบบประเมินจริยธรรม  : ไฟล์นำเสนอจริยธรรม

ไฟล์การประชุมจริยธรรมพนักงานขับรถ วันที่ 26 มิถุนายน 2551 
     พรบ.จราจร   : โครงการ 3ม 2ข 1ร

สไลด์การนำเสนอ เรื่องการควบคุมภายใน วันที่ 20 พ.ย.50

 
อื่นๆ
รายงานควบคุมภายใน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2554

  
สสจ.กำแพงเพชร          ปอ.1    ปอ.3
   รพ.กำแพงเพชร            ปอ.1    ปอ.3

   รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล            ปอ.1    ปอ.3
   รพ.ไทรงาม                 ปอ.1    ปอ.3
   รพ.คลองลาน               ปอ.1    ปอ.3
   รพ.ขาณุวรลักษบุรี         ปอ.1    ปอ.3
   รพ.คลองขลุง               ปอ.1    ปอ.3
   รพ.พรานกระต่าย          ปอ.1    ปอ.3
   รพ.ลานกระบือ             ปอ.1    ปอ.3
   รพ.ทรายทองวัฒนา       ปอ.1    ปอ.3
   รพ.ปางศิลาทอง            ปอ.1    ปอ.3
   รพ.บึงสามัคคี               ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.เมืองกำแพงเพชร   ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.ไทรงาม               ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.คลองลาน             ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.ขาณุวรลักษบุรี       ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.คลองขลุง             ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.พรานกระต่าย        ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.ลานกระบือ           ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.ทรายทองวัฒนา     ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.ปางศิลาทอง         ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.บึงสามัคคี             ปอ.1    ปอ.3
   สสอ.โกสัมพีนคร          ปอ.1    ปอ.3