หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
    มอบอำนาจ
Download
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

 

  หนังสือเวียน  (ใช้รวมกับระบบหนังสือเวียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่ ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป)

14 กันยายน 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 1101  เรื่อง ขอให้กำชับ ดูแล เข้มงวด กวดขัน และป้องกันมิให้ จนท.เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
9  เมษายน 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 410  เรื่อง การส่งเสริมคุณค่าประเพณีสงกรานต์ และส่งจุลสารข่าววินัย 2/2552
7  เมษายน 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 387  เรื่อง การเปิดตู้ ปณ.99 ปจ.กำแพงเพชร รับฟังความคิดเห็นฯ
12 มีนาคม 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 291  เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย
10 มีนาคม 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 286  เรื่อง แบบสอบถามความคิดเห็นร่าง พรบ.ว่าด้วยการชันสูตรพลิกศพ
2 มีนาคม 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 237  เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ
23 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 208 เรื่อง คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร (คำสั่งที่ 23/2551  แก้ไขคำสั่งที่ 13/2551)
17 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 174  เรื่อง ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2552 ที่ กพ 0027.001/ว 155 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรมอบอำนาจให้นักวิชาการสาธารณสุข เชี่ยวชาญ,
   น.ส.กัลยา ฉิมพลี, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และสาธารณสุขอำเภอ (คำสั่งที่ 13/2551)

23 ธันวาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 1351เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2551
18 ธันวาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 1337 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีฯ   
9 ธันวาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 1303 เรื่อง สำรวจข้อมูลการปฏิบัติงานนิติเวช ปีงบประมาณ 2551  
21 พฤศจิกายน 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 1259 เรื่อง ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
 31 ตุลาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 1190 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการ
   (คำสั่งที่ 1687/2551 และ 1688/2551)

 26 กันยายน 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 1077 เรื่อง แจ้งการประเมินผลโครงการ "คืนมนุษย์สู่เหย้าฯ"  
 8 กรกฎาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 764 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ (ยกเลิกโดยคำสั่งที่ 1688/2551)
 23 พฤษภาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 539 เรื่อง สำรวจข้อมูลการดำเนินงานชันสูตรพลิกศพฯ
 20 พฤษภาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 517 เรื่อง ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม
 1 เมษายน 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 353 เรื่อง ประชาสัมพันธ์หนังสือกระทรวงสาธารณสุข
 18 มีนาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 302 เรื่อง ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 18 มีนาคม 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 301 เรื่อง เชิญชวนฝึกอบรมปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานฯ 
 29 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ กพ 0027.001/ว 247 เรื่อง เชิญประชุม จริยธรรมและคุณธรรมสำหรับพนักงานขับรถ 
 13 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ สธ 0201.01/ว 139 เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง 
  18 ม.ค.2551 ที่ กพ 0027.001/ว69 เรื่อง การสรรหาสมาชิกวุฒิสภา  
18 ม.ค.2551 ที่ กพ 0027.001/ว65 เรื่อง ขอความร่วมมือกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้าน  
21 ธ.ค.2550 ที่ กพ 0027.001/ว1277 เรื่อง การวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
3 ธ.ค.2550  ที่ กพ 0027.001/ว1260 เรื่อง ขอวามร่วมมือเลื่อนการฝึกอบรม ประชุม และจัดงาน ช่วงเลือกตั้ง
27 พ.ย. 2550  ที่ กพ 0027.001/ว1192 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเสนอรายชื่อเป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ  
21 พ.ย. 2550  ที่ กพ 0027.001/ว1170 เรื่อง ยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนฯ   
21 พ.ย. 2550  ที่ กพ 0027.001/ว1170 เรื่อง ส่งจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4  
16 พ.ย. 2550  ที่ กพ 0027.001/ว1155 เรื่อง การรณรงค์แก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิขายเสียง
5 พ.ย. 2550  ที่ กพ 0027.001/ว1106 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่