จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2563
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2562
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2562
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2562
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2562
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2562
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2562

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2561
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2561
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2561
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2561
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2561
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2561

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2560
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2560
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2560
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2560
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2560
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2560

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 11/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 10/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 9/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 8/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 7/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2559
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2559

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2558
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2558
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2558
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2558
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2558

กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2557 

 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2556
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2556
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2556
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2556 
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2556 

 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 12/2555 
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 11/2555 
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 10/2555
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 9/2555
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 8/2555
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 7/2555
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2555
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2555
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2555
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2555
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2555
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2555

 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2554
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2554
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2554
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2554
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2554 

 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2553
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2553
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2553
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2553
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2553
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2553

 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 6/2552 
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2552 
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2552
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2552
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2552
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2552

 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2551
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2551
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 3/2551
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 2/2551
 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 1/2551

 กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 5/2550
 
กรณีตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย ฉบับที่ 4/2550

หน้าแรก

หนังสือเวียน
ประชาสัมพันธ์
    เรื่องทั่วไป
    ประชุม/อบรม
    จริยธรรม
    กฎหมายน่ารู้
    การตรวจสอบประวัติฯ
ห้องสมุดกฎหมาย
    ประมวลกฎหมาย
    กฎหมาย ระเบียบ
    ระเบียบเงินบำรุง
    มอบอำนาจ
  
ไปราชการ ฝึกอบรม ลาศึกษา
Download
    แบบฟอร์ม
    เอกสารประกอบการอบรม
   
อื่นๆ
กระดานสนทนา

ตัวอย่างการกระทำผิดทางวินัย

 

 


นำของหลวงไปใช้ส่วนตัว
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

ปี 2559
บทความข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย
สรุปย่อคำวินิจฉัย ที่ สค 66/2559

 

 

 


 

 

ดูไว้เป็นแนว
จะได้ไม่ทำผิด  ไม่งั้น
จะเป็นอย่างนี้

 

 

 

จดหมายข่าวประจำเดือน

ตัวอย่างคดี คำพิพากษา ข้อหารือกฎหมายระแบียบ

ปี 2555
  เดือนสิงหาคม-กันยายน