วิสัยทัศน์ ประชาชนกำแพงเพชรมีทันตสุขภาพดี ได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ประสานการมีส่วนร่วมของทีมทันตสุขภาพ
ข้อมูลทันตสาธารณสุข
 
 
 
โครงสร้าง
    :: สสจ.กพ
    :: รพศ./รพท.
    :: รพช.
    :: รพ.สต.
 
 
โทรศัพท์ติดต่อ
    :: สสจ.กพ
    :: โรงพยาบาล
    :: สาธารณสุขอำเภอ
    :: รพ.สต.
 
ดาวน์โหลดข้อมูล
กลุ่มงาน / งาน
 
งานบริหารทั่วไป
    :: งานนิติการ
    :: งานพัสด
 
:: งานการเจ้าหน้าที่
 
:: งานการเงิน
 
:: งานสารบรรณ
 
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค
 
กลุ่มงานประกันสุขภาพ
 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร
 
งานส่งเสริมสุขภาพ
 
งานพัฒนาบุคลากร
 
งานควบคุมโรค
 
งานโรคเอดส์
 
งานระบาดวิทยา
 
งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 
งานสุขศึกษา
 
งานทันตสาธารณสุข
 
งานแพทย์แผนไทย
 
งานโรคไม่ติดต่อ
 

 
       
     
เชิญประชุมคณะกรรมการ (พบส.) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 201 สสจ.กพ
เพื่อร่วมจัดทำเกณฑ์การประกวด ระดับจังหวัด ปี 2555
 
เชิญประชุมปรับมาตรฐานการสำรวจสภาวะทันตสาธารณสุข ปี 2555
วันที่ 9 มีนาคม์ 2555 ณ ห้องประชุม 201 สสจ.กพ
 
   
   
   
        ....................................................................................................................................................................
   
  111 ที่ครูอยากรู้  
ขนม ขนม  
เด็กๆ ฟันดีมีสุขภาพแข็งแรง  
ทันตกรรมรากฟันเทียม  
โรคเบาหวานกับสุขภาพช่องปาก  
.      ...................................................................................................................................................................
       
 
    

 
   
            

 
 
 
ทพญ.กฤษณี เฮงตระกูลเวนิช
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข