ข้อมูลปี 2555

 
ประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลและปรับมาตรฐานการตรวจสุขภาพช่องปาก ปีงบประมาณ 2555 (9 มี.ค 2555)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1 (8 ก.พ 2555)  
แบบฟอร์มรายงาน 400 ปี 2555  
     
 
ข้อมูลปี 2554
 
นำเสนอผลงานระดับจังหวัดและระดับอำเภอ (14 ต.ค 2554)  
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (11 ต.ค 2554)  
ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมรณรงค์สุขภาพฟันดี ครั้งที่ 1 (30 ก.ย 2554)  
ประชุมคณะกรรมการพัฒนางานทันตสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 (6 ก.ย 2554)  
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานทันตสาธารณสุข ระดับจังหวัด (12-14 ก.ค 2554)  
นำเสนอ คปสจ. (8 ก.ค 2554)  
ภาพออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ (26 พ.ค 2554)  
ประชุมคณะกรรมการกองทุนทันตกรรม ครั้งที่ 2 (24 พ.ค 2554)  
แบบฟอร์มรายงานอื่นๆ  
 
ข้อมูลเพิ่มเติ่มสอบถามได้ที่กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สสจ.กพ.
Tle. 0 5570 5187 -88 ต่อ 150
fax. 0 5570 5200