หมายเลขโทรศัพท์ภายใน สสจ.กำแพงเพชร

 

 
สายตรงฝ่ายต่างๆ
ห้อง นพ.สสจ.
055705201
FAX (นพ.สสจ.)
055705200
คุ้มครองผู้บริโภค
055705197
คบส.(สสอ.เมือง)
055711214
ประกันสุขภาพ 1
055705192
ประกันสุขภาพ 2
055705196
ประกันสุขภาพ FAX
055705189
ห้องบริหาร
055705199
งานเอดส์
055705194
ระบาดวิทยา
055705193
ส่งเสริมสุขภาพ
055705198
ตอบรับอัตโนมัติ โทร. 055-705187-88 (ต่อ)
Operator
0,101,103
หน.งานบริหาร
104
หน้าห้อง นพ.สสจ.
111
งานธุรการ
105
ห้อง นพ.สสจ.
112
งานสารบรรณ
165
หน้าห้อง ผชช.ว.
138
งานการเงิน&บัญชี
106,107
ห้อง ผชช.ว.
139
งานการเจ้าหน้าที่
109,110
หน้าห้อง ผชช.ส.
120
นิติกร
113
ห้อง ผชช.ส.
121
งานพัสดุ
128,224
ห้อง บริหาร 8
112
งานประกันสุขภาพ
123
หน.งานพัฒนาฯ
306
งานสิ่งแวดล้อม
129,133
งานพัฒนาบุคลากร
118,119
หน.งานควบคุมโรค
131
หน.งานแผนงาน
125
งานควบคุมโรค
130
งานประเมินผล
126
งาน EMS
147
งานศูนย์ข้อมูล
127
งานเอดส์
146
งานระบาดวิทยา
176
งาน คบส.
171
งานส่งเสริมสุขภาพ
136,137
งานทันตฯ
150
งานสุขศึกษา
140,141
ห้องจัดเบรค
132
ห้องประชุม 201
166