หมายเลขโทรศัพท์.......................................สถานีอนามัย
 
 
อำเภอเมืองกำแพงเพชร
1
07145 ไตรตรึงษ์ ,สอ.ต. 055739279
2
07146 วังประดา ,สอ. 0864407621
3
07147 ปากอ่าง ,สอ.ต. 0864413132
4
07148 วังตะเคียน ,สอ. 055869118
5
07149 คลองดู่ ,สอ. 0864407616
6
07150 มอสำราญ ,สอ. 0864413136
7
07151 หนองปิ้งไก่ ,สอ. 055850100
8
07152 หนองกอง ,สอ. 055766413
9
07153 แม่นารี ,สอ.ต. 055763264
10
07154 นครชุม ,สอ.ต. 055799451
11
07155 สหกรณ์ ,สอ. 055851122
12
07156 ทรงธรรม ,สอ.ต. 055701052
13
07157 ท่าไม้แดง ,สอ.ต. 055852060
14
07158 หนองปลิง ,สอ.ต. 055841681
15
07159 น้ำดิบ ,สอ. 0864413211
16
07160 คณฑี ,สอ.ต. 0878408334
17
07161 บ้านไร่ ,สอ. 055707905
18
07162 มะกอกหวาน ,สอ. 055707957
19
07163 โพธิ์พัฒนา ,สอ.ต. 0864407609
20
07164 มอสูง ,สอ. 055701205
21
07165 มอสมบูรณ์ ,สอ.ต. 055745510
22
07166 บ้านใหม่ ,สอ.ต. 055746733
23
07167 น้ำโท้ง ,สอ. 055746539
24
07168 คลองแม่ลาย ,สอ.ต. 055705744
25
07169 ยางเรียง ,สอ. 055707982
26
07170 ธำมรงค์ ,สอ.ต. 0864407620
27
07171 หนองกรด ,สอ.ต. 055746153
28
07172 โพธิ์สวัสดิ์ ,สอ. 055707974
   
อำเภอไทรงาม
29
07173 บ้านใหม่เจริญพร ,สอ.ต. 0862076764
30
07174 เนินกรอย ,สอ.ต. 055855566
31
07175 โนนใหญ่ ,สอ. 0864413209
32
07176 สักขี ,สอ.ต. 0821647884
33
07177 แม่ยื้อ ,สอ. 0812847903
34
07178 มหาชัย ,สอ.ต. 055775100
35
07179 แก้วสุวรรณ ,สอ.ต. 0839272785
36
07180 บ่อแก้ว ,สอ.ต. 0898564381
37
07181 หนองแม่แตง ,สอ.ต. 0839272785
   
อำเภอคลองลาน
38
07182 บึงหล่ม ,สอ.ต. 055786150
39
07183 โป่งน้ำร้อน ,สอ.ต. 055868088
40
07184 คลองมดแดง ,สอ. 055786150
41
07185 คลองไพร ,สอ. 055701071
42
07186 คลองลานพัฒนา ,สอ.ต. 055735060
43
07187 ปากคลองลาน ,สอ. 055786150
44
07188 คลองเตย ,สอ. 055735313
45
07189 โชคชัยพัฒนา ,สอ. 055786150
46
07190 หนองน้ำขุ่น ,สอ.ต. 055749547
47
07191 คลองแขยง ,สอ. 055786150
   
อำเภอขาณุวรลักษบุรี
48
07192 ยางสูง ,สอ.ต. 0894374684
49
07193 ป่าพุทรา ,สอ.ต. 055779100
50
07194 สลกบาตร ,สอ.ต. 055771535
51
07195 บ่อถ้ำ ,สอ.ต. 055747120
52
07196 ดงดำ ,สอ. 0864413075
53
07197 ดอนแตง ,สอ.ต. 0865922599
54
07198 วังชะพลู ,สอ.ต. 055701389
55
07199 หนองชุมแสง ,สอ. 0864415031
56
07200 โค้งไผ่ ,สอ.ต. 055728393
57
07201 วังน้ำพุ ,สอ. 055794209
58
07202 ศรีไพศาล ,สอ. 0864413909
59
07203 ปางมะค่า ,สอ.ต. 055779012
60
07204 เกาะแก้ว ,สอ. 055779012
61
07205 วังหามแห ,สอ.ต. 055794236
62
07206 โนนตารอด ,สอ.ต. 055740555
63
14039 ส่องตาแล ,สอ. 0864415037
64
15019 ปางมะนาว ,สอ. 055779012
   
อำเภอคลองขลุง
65
07207 โค้งวิไล ,สอ.ต. 055722213
66
07208 ท่ามะเขือ ,สอ.ต.  
67
07209 ท่าพุทรา ,สอ.ต. 055789072
68
07210 แม่ลาด ,สอ.ต. 055781008
69
07211 วังยาง ,สอ.ต. 055865316
70
07212 วังแขม ,สอ.ต. 055781008
71
07213 บ่อทอง ,สอ. 055750788
72
07214 หัวถนน ,สอ.ต. 055865029
73
07215 โนนทัน ,สอ.  
74
07216 วังไทร ,สอ.ต. 055750903
75
07217 กระโดนเตี้ย ,สอ. 0864413077
76
07218 ช้างคับ ,สอ. 055781008
77
07219 เกาะลำใย ,สอ.ต. 0864413078
78
07220 หนองผักหนาม ,สอ.ต. 055781521
   
อำเภอพรานกระต่าย
79
07221 บางลาด ,สอ.ต. 055757253
80
07222 ท่าไม้ ,สอ.ต. 0864404512
81
07223 วังชะโอน ,สอ. 0864407634
82
07224 วังควง ,สอ.ต. 0864407635
83
07225 ลานกระทิง ,สอ. 0864407638
84
07226 ลานทอง ,สอ. 0864407882
85
07227 วังตะแบก ,สอ.ต. 055757151
86
07228 คุยประดู่ ,สอ. 055757152
87
07229 เขาคีริส ,สอ.ต. 055757149
88
07230 หนองโสน ,สอ. 0864407642
89
07231 คุยป้อม ,สอ.ต. 055757153
90
07232 คลองพิไกร ,สอ.ต. 055734044
91
07233 โพธิ์พัฒนา ,สอ. 0864407914
92
07234 หนองหัววัว ,สอ.ต. 055757150
93
07235 ลานไผ่ ,สอ. 0864407641
   
อำเภอลานกระบือ
94
07236 เกศกาสร ,สอ.ต. 0864407904
95
07237 บึงมาลย์ ,สอ. 0864407908
96
07238 หนองหลวง ,สอ.ต. 055857107
97
07239 อินทรานุสรณ์ ,สอ.ต. 0864407907
98
07240 ลานตาบัว ,สอ. 0864407896
99
07241 ประชาสุขสันต์ ,สอ.ต. 0864407921
100
07242 ประดู่งาม ,สอ.ต. 0864407906
101
07243 จันทิมา ,สอ.ต. 0864407902
 
อำเภอทรายทองวัฒนา
102
07244 หนองนกชุม ,สอ.ต. 0864413548
103
07245 ทุ่งทอง ,สอ.ต. 0864413226
104
07246 ถาวรวัฒนา ,สอ.ต. 0844413519
105
07247 บึงสำราญ ,สอ. 0864413552
 
อำเภอปางศิลาทอง
106
07248 หนองหล่ม ,สอ. 055766462
107
07249 ท่าขึ้น ,สอ.ต. 055727163
108
07250 หินดาต ,สอ.ต. 055727249
109
07252 เพชรเจริญ ,สอ.ต. 055766421
110
10557 คลองปลาสร้อย ,สอ. 055766426
 
อำเภอบึงสามัคคี
111
07253 บึงบ้าน ,สอ.ต. 0899580278
112
07254 ชายเคือง ,สอ. 0864413081
113
07255 วังชะโอน ,สอ.ต. 0812846631
114
07257 โนนพลวง ,สอ.ต. 086441337
115
14040 ทุ่งซ่าน ,สอ.ต. 0895680954
116
14041 โพธิ์เอน ,สอ. 0864413350
 
อำเภอโกสัมพีนคร
117
07258 ท่าคูณ ,สอ.ต. 0864413125
118
07259 หนองแดน ,สอ. 055842007
119
07260 คลองเมือง ,สอ. 0864413208
120
07261 โกสัมพี ,สอ.ต. 086447649
121
07262 ท่าพุทรา ,สอ. 055842007
122
07263 โนนสมบูรณ์ ,สอ. 055842007
123
07264 เกาะรากเสียด ,สอ.ต. 0864413138
124
07265 ลานดอกไม้ ,สอ.ต. 055745008