หมายเลขโทรศัพท์............................สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

 
1
00660 สสอ.เมืองกำแพงเพชร 055713167
2
00661 สสอ.ไทรงาม 055791008
3
00662 สสอ.คลองลาน 055786150
4
00663 สสอ.ขาณุวรลักษบุรี 0815968107
5
00664 สสอ.คลองขลุง 055781008
6
00665 สสอ.พรานกระต่าย 055761015
7
00666 สสอ.ลานกระบือ 055769126
8
00667 สสอ.ทรายทองวัฒนา 055732042
9
00668 สสอ.ปางศิลาทอง 055727029
10
00669 สสอ.บึงสามัคคี 055772510
11
00670 สสอ.โกสัมพีนคร 055714633