หมายเลขโทรศัพท์.......................................โรงพยาบาล

 

 
1 10721 โรงพยาบาลกำแพงเพชร 055716341
2 11228 โรงพยาบาลทุ่งโพธิ์ทะเล 055736291
3 11229 โรงพยาบาลไทรงาม 055791062
4 11230 โรงพยาบาลคลองลาน 055786612
5 11231 โรงพยาบาลขาณุวรลักษบุรี 055779013
6 11232 โรงพยาบาลคลองขลุง -
7 11233 โรงพยาบาลพรานกระต่าย 055775675
8 11234 โรงพยาบาลลานกระบือ 055769086
9 11235 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา 055732125
10 11236 โรงพยาบาลปางศิลาทอง 055780244
11 14135 โรงพยาบาลบึงสามัคคี 055733333