นายแพทย์ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร
 
 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
ทพญ.กฤษณี เฮงตระกูลวานิช
 
 
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 
     
คุณพยอม คำอาจ
คุณชุติมันต์ ปลอดภัย
คุณทัศนัย พิลึก
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
อีเมล์: kphayom_yin@hotmail.com
อีเมล์: oshin_kpp@hotmail.co.th
อีเมล์: aumm_m8@hotmail.com
     
   
  นางสาวนภา แสนแดง  
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  
  อีเมล์: rukna_rukjung@hotmail.com