เอกสาร/สื่อ/ประชาสัมพันธ์

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข
แนวทางการวินิจฉัย รักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินิ
  1.แนวทางการวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก
  2.สาเหตุการเชียชีวิตของผู้ป่วยไข้เลือดออก
  3.การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล 1
  4.การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล 2
  5.การดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาล(รพ.สต.)
  6.ตารางแสดงน้ำหนักตามส่วนสูงของเด็กไทย
  7.การคำนวณสารน้ำตามน้ำหนักผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
  8.กราฟการให้สารน้ำแก่ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
  9.แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก