นายอภิสิทธิ์ สุขทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้างานควบคุมโรค
นายณัฐพงษ์ วิมานสาร
หน้าที่รับผิดชอบการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)
- งานอุบัติเหตุ
และสาธารณภัย
- งานระบบส่งต่อผู้ป่วย
(Refer System)

นายวิราช เกษอุดมทรัพย์
หน้าที่รับผิดชอบโรคติดต่อจากการสัมผัส
- งานควบคุมโรควัณโรค
- งานควบคุมโรคเรื้อน
- งานโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจ ในเด็ก(ARIC)
นายมนัส สุขสกุล
หน้าที่รับผิดชอบโรคติดต่อนำโดยแมลง
- งานควบคุมโรคไข้เลือดออก
- งานควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าว
- งานควบคุมโรคเท้าช้าง
- งานควบคุมไข้มาลาเรีย
นายวันชัย จำรัสศรี
หน้าที่รับผิดชอบงานโรคติดต่อทั่วไป
- งานเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค
- งานควบคุมโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ำ
- งานควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน
- งานควบคุมโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้ำ
น.ส.ณัฐนิช ชาตรีวัชระ
- งานธุรการ / สารบรรณ
- บันทึกข้อมูลงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน
น.ส.จิราพร อ้นเกษ
หน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนและ
ประสานงาน
- งานวัณโรค
- งานเสริมสร้างภมูิคุมกันโรค
- งานการแพทย์ฉุกเฉิน
- งานไข้เลือดออก
น.ส.ฤทัยรัตน์ เกตุไพบูลย์
หน้าที่รับผิดชอบ
- งานธุรการ / สารบรรณ
- บันทึกข้อมูลวัณโรค